Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

IN2celebrations/Caron Support

Willem Gertenbachstraat 79

1318 AK Almere

06-23540045

email: info@in2celebrations.nl

web: www.in2celebrations.nl

KvK nummer 53753836

 

Definities

Gebruiker:

De gebruiker van de algemene voorwaarden te weten IN2celebrations/Caron Support. In deze voorwaarden wordt verstaan, handelend onder de naam IN2celebrations/Caron Support, gevestigd op de Willem Gertenbachstraat 79, 1318 AK Almere, ingeschreven in het handelsregister onder KvK nummer 53753836

Opdrachtgever:

Onder opdrachtgever wordt verstaan degene die de opdracht heeft verstrekt tot het organiseren en/of realiseren van een dienst/activiteit/project/evenement in wiens naam IN2celebrations/Caron Support een dienst/activiteit/project/evenement organiseert/uitvoert of een reservering daartoe pleegt. Totdat een overeenkomst tot stand is gekomen wordt opdrachtgever ook wel aanvrager genoemd.

Leverancier/organisator:

Onder leverancier/organisator wordt verstaan degene die in uitoefening van zijn/haar bedrijf, goederen en/of diensten aanbiedt/levert van een door IN2celebrations/Caron Support te organiseren /realiseren dienst/activiteit/project/evenement.

Overeenkomst:

De overeenkomst tot dienstverlening.

 

Artikel 1 – Algemeen

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van IN2celebrations/Caron Support alsmede op overeenkomsten gesloten met opdrachtgever(s) en/ of leveranciers van diensten/activiteiten en/of goederen ten behoeve van het organiseren en/of uitvoeren van een dienst/activiteit/project/evenement in de breedste zin van het woord, voor zover van deze voorwaarden niet schriftelijk is afgeweken.

1.2. Indien een of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. IN2celebrations/Caron Support en opdrachtgever zullen als dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

1.3. De opdrachtgever aanvaardt de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden, door het aangaan van een overeenkomst met IN2celebrations/Caron Support of het deelnemen bij/door of namens opdrachtgever en aan een dienst/activiteit/project/evenement van IN2celebrations/Caron Support.

1.4. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met gebruiker, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

1.5 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

1.6 De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever of leverancier wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen indien niet anders schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 2 – Bevoegdheden

2.1 Door de handtekening van opdrachtgever is IN2celebrations/Caron Support bevoegd verklaard om te handelen in naam van opdrachtgever met betrekking tot de gespecificeerde of daaruit impliciet voortvloeiende handelingen voor het organiseren en/of uitvoeren van een dienst/activiteit/project/evenement zoals in deze overeenkomst is vastgelegd. Zodanig handelingsbevoegd verklaard in deze overeenkomst zal IN2celebrations/Caron Support besluiten kunnen nemen die binnen haar bevoegdheden vastgesteld zijn en deze kunnen laten uitvoeren ten gunste van haar opdrachtgever. zal handelen namens opdrachtgever IN2celebrations/Caron Support en is bevoegd indien nodig besluiten te nemen en overeenkomsten te sluiten en te ondertekenen.

2.2 Ten gevolge van onverwachte omstandigheden die zich kunnen voordoen behoudt IN2celebrations/Caron Support zich het recht voor noodzakelijke veranderingen aan te brengen in het belang van opdrachtgever.

2.3 IN2celebrations/Caron Support zal opdrachtgever consulteren en de goedkeuring van opdrachtgever verkrijgen alvorens enig contract te sluiten of enige overeenkomst te tekenen met leveranciers of dienstverleners waarbij geldelijke afspraken worden overeengekomen die buiten de afspraken en voorwaarden zoals beschreven in deze overeenkomst vallen. Opdrachtgever behoudt zich het recht voor als enige partij te zijn bij alle te sluiten overeenkomsten.

 

Artikel 3 – Totstandkoming en inhoud overeenkomst

3.1. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de opdrachtgever mondeling (c.q. telefonisch) of schriftelijk (c.q. per post, telefax of e-mail) een aanbod van aanvaardt. De opdrachtgever ontvangt van IN2celebrations/Caron Support schriftelijk een bevestiging van de overeenkomst.

3.2. De eerste uitgebrachte offerte is wederzijds vrijblijvend, aan druk -, zetfouten en verschrijvingen alsmede aan verminkte offertes kunnen geen rechten worden ontleend.

3.3. Indien IN2celebrations/Caron Support de opdracht heeft gekregen en met de uitvoering en/of aanpassing van een offerte is begonnen, nog zonder dat er een overeenkomst tot opdracht tot stand is gekomen, is aanvrager alle kosten ter voorbereiding verschuldigd. Hiermee worden o.a. onderzoekskosten bedoeld ter verkrijging van meer informatie dan welke staat omschreven in de offerte, kosten ten behoeve van locatiebezichtigingen, gesprekken op locatie bij aanvrager e.d. bedoeld.

3.4. De prijzen in genoemde offertes zijn exclusief 21 % BTW en andere heffingen van overheidswege.

3.5. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is IN2celebrations/Caron Support daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij IN2celebrations/Caron Support anders aangeeft.

3.6. Een samengestelde prijsopgave verplicht IN2celebrations/Caron Support niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.7. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

3.8. IN2celebrations/Caron Support kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet uitvoeren van een opdracht ten gevolge van overmacht, zo bijvoorbeeld bij uitputting van de voorraad of het uitblijven van leveringen door de toeleveranciers van IN2celebrations/Caron Support, het tenietgaan van goederen of het niet uitvoeren van opdrachten ten gevolge van ongevallen, staking, brand, overstroming enz. Deze opsomming is niet beperkend. IN2celebrations/Caron Support is niet verplicht het onvoorzienbare karakter van de omstandigheid die overmacht uitmaakt te bewijzen. Voorgaande is van toepassing betreffende het plannen van een project/een evenement en alles wat daarbij komt kijken. IN2celebrations/Caron Support is wel verplicht de gevolgen te beperken door de nodige maatregelen te nemen.

3.9. De prijzen betreffende diensten en goederen geleverd door derden (toeleveranciers) zijn niet inbegrepen in de prijzen te voldoen aan IN2celebrations/Caron Support. Eventuele bijkomende kosten, berekend door toeleveranciers of anderen, zijn ten laste van de opdrachtgever.

Artikel 4 – Uitvoering van de overeenkomst

4.1. IN2celebrations/Caron Support zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van een goede evenementenplanner, dienstverlener, projectleider uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

4.2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft IN2celebrations/Caron Support het recht bepaalde werkzaamheden te laten uitvoeren door derden.

4.3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan IN2celebrations/Caron Support aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, of waarvan de opdrachtgever behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan IN2celebrations/Caron Support worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan IN2celebrations/Caron Support zijn verstrekt, heeft IN2celebrations/Caron Support het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

4.4. IN2celebrations/Caron Support is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat IN2celebrations/Caron Support is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of niet volledige gegevens.

4.5. Indien door IN2celebrations/Caron Support of door IN2celebrations/Caron Support ingeschakelde derden in het kader van een overeenkomst werkzaamheden worden verricht op de locatie van de opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, dient de opdrachtgever de kosten te dragen verband houdende met de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

4.6. Opdrachtgever vrijwaart IN2celebrations/Caron Support dan wel door IN2celebrations/Caron Support ingeschakelde derden, voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.

4.7 Werknemers, stagiaires en/of derden hebben geen recht om IN2celebrations/Caron Support als ondernemer op welke wijze ook te verbinden. Opdrachten door hen opgenomen zijn slechts geldig na schriftelijke bevestiging door de oprichters van IN2celebrations/Caron Supportzelf of een werknemer die

daartoe schriftelijk gemachtigd is en aan u bevestigd, door IN2celebrations/Caron Support. Wij behouden ons het recht voor om opdrachten te weigeren, of goederen te leveren waarvoor wij zulke bevestiging niet gegeven hebben.

Artikel 5 – Wijzigen van de overeenkomst

5.1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

5.2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. IN2celebrations/Caron Support zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

5.3. Indien de wijziging van en/of de aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal IN2celebrations/Caron Support de opdrachtgever hierover van tevoren inlichten.

5.4. In afwijking van lid 5.3 zal IN2celebrations/Caron Support geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging en/of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan IN2celebrations/Caron Support kunnen worden toegerekend.

5.5. IN2celebrations/Caron Support behoudt zich het recht voor om wettelijke opgelegde prijsstijgingen, die plaatsvinden tussen opdrachtbevestiging en de uitvoering ervan, aan de opdrachtgever door te berekenen. IN2celebrations/Caron Support is verplicht deze prijswijzigingen zo spoedig mogelijk aan de opdrachtgever mede te delen en toe te lichten.

 

Artikel 6 – Leveringstermijnen

6.1 Indien de opdrachtgever de verhuurde of geleverde producten en/of diensten voor of op het afgesproken tijdstip van levering niet in ontvangst neemt, wordt de opdracht alsnog in rekening gebracht volgens de overeenkomst, eventueel vermeerderd met de kosten voor geleden schade en/of extra onkosten geleden door IN2celebrations/Caron Support en/ of derden.

6.2 Het verzoek door de opdrachtgever om de leveringsdata te wijzigen, kan alleen in onderling overleg en na schriftelijke bevestiging van IN2celebrations/Caron Support. Alle kosten voortvloeiend uit deze wijziging komen ten laste van de opdrachtgever.

6.3 Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden door een toeleverancier de termijn overschreden, dan is in geen geval IN2celebrations/Caron Support aansprakelijk voor de gevolgen van welke aard dan ook.

 

Artikel 7 – Betaling

7.1. Bij het afsluiten van de overeenkomst vindt er door de opdrachtgever een voorschot betaling plaats van
80 % van het geoffreerde bedrag. Dit bedrag dient te worden betaald binnen de daarvoor gestelde termijn van 14 dagen na de factuurdatum, tenzij schriftelijk tussen opdrachtgever en IN2celebrations/Caron Support anders is overeengekomen.

De opdrachtgever ontvangt binnen 8 dagen na oplevering van de dienst/activiteit/project/evenement een tweede factuur voor het restant van 20 % van het geoffreerde bedrag. Dit bedrag dient uiterlijk binnen 8 dagen na de factuurdatum te worden voldaan.

Na de dienst/activiteit/project/evenement ontvangt de opdrachtgever eventueel een derde en tevens laatste factuur op basis van nacalculatie, voor de nog niet eerder gefactureerde kosten en eventuele creditering dan wel debitering ontstaan door wijzigingen ontstaan in de opdrachtbevestiging. Eventuele bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.

7.2. De opdrachtgever die niet tijdig betaald, is van rechtswege in verzuim, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. IN2celebrations/Caron Support is in dat geval gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, dan wel volledige nakoming te vorderen. IN2celebrations/Caron Support is gerechtigd aanvullende schadevergoeding te vorderen voor alle ter zake van de overeenkomst reeds gemaakte kosten en opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 2 % per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

7.3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van IN2celebrations/Caron Support op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

7.4. IN2celebrations/Caron Support heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de open gevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. IN2celebrations/Caron Support kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde van de toerekening aanwijst. IN2celebrations/Caron Support kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

7.5. Is opdrachtgever in gebreke en/of in verzuim met het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 25 % over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van 250 euro en onverminderd de BTW en onverminderd eventuele proces- en executiekosten.

7.6. Opdrachtgever is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

7.7 IN2celebrations/Caron Support behoudt zich het recht het bedrag ineens op te eisen indien daarvoor gegronde redenen zijn.

7.8. Voorts is IN2celebrations/Caron Support gerechtigd prijsstijgingen betreffende toeleveranciers door te berekenen aan opdrachtgever indien zich tussen het moment van aanbieding en levering, de tarieven ten aanzien van bijv. lonen en producten zijn gestegen.

7.9. Bovendien mag IN2celebrations/Caron Support het overeengekomen bedrag op de offerte verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan IN2celebrations/Caron Support, dat in redelijkheid niet van IN2celebrations/Caron Support mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen bedrag. IN2celebrations/Caron Support zal de opdrachtgever in dat geval van het voornemen tot verhoging van het bedrag in kennis stellen. IN2celebrations/Caron Support zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.

7.10. Indien IN2celebrations/Caron Support hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding door de opdrachtgever in aanmerking.

7.11. De door IN2celebrations/Caron Support ontvangen betalingen zijn onder geen enkele voorwaarde meer opeisbaar.

Artikel 8 – Onderzoek, klachten en reclames

8.1. Reclames dienen uiterlijk binnen vijf werkdagen, na de datum van de plaatsgevonden dienst/activiteit/ project/evenement, schriftelijk en voldoende gemotiveerd bij IN2celebrations/Caron Support te worden ingediend. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat gebruiker in staat is adequaat te reageren. Het indienen van reclames ontheft de opdrachtgever niet van zijn verplichting de door IN2celebrations/Caron Support ingediende facturen, tijdig te voldoen.

8.2. IN2celebrations/Caron Support dient terstond in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Indien de reclame naar haar oordeel juist is, zal zij te hare keuze hetzij een billijke schade-vergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde dienst/activiteit/project/evenement, hetzij de geleverde dienst/activiteit/project/evenement gratis vervangen na terug levering daarvan in de originele toestand.

8.3. Indien een klacht gegrond is, zal gebruiker de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

8.4. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal gebruiker slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 10 aansprakelijkheid.

 

Artikel 9 – Opzegging, beëindiging en opschorting van de overeenkomst

9.1. IN2celebrations/Caron Support heeft te alle tijden het recht een overeenkomst, of wijzigingen daarin, te weigeren en/of te beëindigen, in geval de opdracht in strijd is met enig wettelijke of andere van overheidswege gegeven bepaling. IN2celebrations/Caron Support heeft tevens het recht een overeenkomst te beëindigen/te weigeren, indien de inhoud naar haar oordeel de belangen en/of goede naam van haar onderneming kan schaden.

9.2. Indien de veiligheid van gasten, personeel en/of gecontracteerde onvoldoende wordt gewaarborgd of bij oneigenlijk gebruik van de ter beschikking gestelde materialen, is IN2celebrations/Caron Support gerechtigd naar eigen inzicht af te wijken van de reeds gesloten overeenkomst, dan wel deze op kosten van de nalatige partij geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

9.3. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, heeft IN2celebrations/Caron Support recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan IN2celebrations/Caron Support zijn toe te rekenen. Voorts is opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden.

9.4. IN2celebrations/Caron Support is bevoegd het nakomen van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt en/of na het sluiten van de overeenkomst IN2celebrations/Caron Support ter kennis gekomen omstandigheden goede gronden geven tot vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen en/of opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid onvoldoende is of uitblijft.

9.5. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van IN2celebrations/Caron Support op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien IN2celebrations/Caron Support het nakomen van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.

9.6. IN2celebrations/Caron Support behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

9.7. Indien de opdrachtgever een overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de door gemaakte kosten, waaronder de vergoeding voor IN2celebrations/Caron Support en vergoedingen aan derden, als gevolg van deze annulering in zijn geheel door opdrachtgever vergoed worden. De annuleringskosten bedragen 50% van de totale som van de opdracht bij opzegging tot 4 weken voor de levering, of 70 % van de som van de opdracht bij opzegging 1 tot 4 weken voor de levering, of 90 % van de som van de opdracht bij opzegging in de laatste week voor levering, terwijl annuleren op de dag van de dienst/activiteit/project/evenement zelf het vergoeden van de volledige overeengekomen prijs voor betreffende dienst/activiteit/project/evenement door opdrachtgever aan IN2celebrations/Caron Support impliceert, waarbij het bedrag altijd minimaal gelijk is aan de werkelijke annuleringskosten welke IN2celebrations/Caron Support aan derden zal moeten voldoen bij annulering van de opdracht, vermeerderd met 15% administratiekosten over de som van de totale opdracht.

9.8. Indien opdrachtgever de dienst/activiteit/project/evenement geen doorgang zal laten vinden ongeacht de reden(en) hiervoor, ook indien hier sprake is van Force Majeure, zal opdrachtgever een boete wegens annulering moeten betalen aan alle betrokkenen. Opdrachtgever zal in dit geval rechtstreeks aansprakelijk zijn voor het betalen van een boete aan IN2celebrations/Caron Support en alle reeds ingehuurde leveranciers en dienstverleners. Onder Force Majeure wordt verstaan door de mens niet te beïnvloeden omstandigheden, zoals stormen, aardbevingen, overstromingen, wervelstormen, ernstige honger noden, burgeroorlogen, branden, zware ongelukken, werkloosheid, stroomstoringen, stakingen, noodtoestanden van welke aard dan ook etc.

9.9. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door IN2celebrations/Caron Support, zal gebruiker in overleg met opdrachtgever zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.

9.10. In geval dat IN2celebrations/Caron Support niet in staat is aan haar verplichtingen tegemoet te komen wegens ziekte of ongeval, en dan alleen in het geval dat IN2celebrations/Caron Support niet in staat is dienst/activiteit/project/evenement op tijd en op een professionele manier af te ronden, zal dit beschouwd worden als een onverhoopt niet doorgaan van de dienst/activiteit/project/evenement zonder dat IN2celebrations/Caron Support enige blaam treft en zal IN2celebrations/Caron Support tot aan de dag dat daar werkzaamheden voor de dienst/activiteit/project/evenement beëindigd worden de betalingen van opdrachtgever ontvangen volgens de annuleringsvoorwaarden in artikel 8.8.

9.11. Gebruiker is bevoegd het nakomen van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien: – Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt. – na het sluiten van de overeenkomst gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt. – opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

9.12. Voorts is gebruiker bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat het nakomen van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

9.13. In2Celebrations/Caron Support heeft ten aanzien van haar toeleveranciers te allen tijde het recht, zonder tot schadevergoeding tegenover toeleveranciers gehouden te zijn, de overeenkomst voor producten en diensten zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

10.1. Indien IN2celebrations/Caron Support aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

10.2. Indien IN2celebrations/Caron Support aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van IN2celebrations/Caron Support in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.

10.3. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

– de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

– de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van – IN2celebrations/Caron Support aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan gebruiker toegerekend kunnen worden;

– redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

10.4. – IN2celebrations/Caron Support is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

10.5. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van gebruiker.

10.6. – IN2celebrations/Caron Support is nimmer aansprakelijk voor schade door toedoen van derden waaronder toeleveranciers e.a.

10.7. – IN2celebrations/Caron Support is nimmer aansprakelijk voor annulering van deelname van leveranciers aan een evenement, voordat de deelneming contractueel is vastgelegd.

Artikel 11 – Vrijwaring

11.1. De opdrachtgever vrijwaart – IN2celebrations/Caron Support voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

11.2. Indien opdrachtgever aan – IN2celebrations/Caron Support informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software origineel zijn en vrij van virussen en defecten.

11.3. Opdrachtgever vrijwaart – IN2celebrations/Caron Support van alle claims voortvloeiend uit de in verband met de dienst/activiteit/project/evenement afgesloten contracten en vrijwaart IN2celebrations/Caron Support voor alle door derden geleden schade ten gevolge van activiteiten of diensten in verband met de evenementen.

Opdrachtgever vrijwaart – IN2celebrations/Caron Support eveneens voor alle kosten van gerechtelijke procedures en voor alle in verband hiermede te maken kosten voor juridische bijstand. Deze vrijwaring zal niet gelden indien de onderhavige claim gebaseerd is op fraude, diefstal, grove nalatigheid of opzet of grove schuld van de zijde van – IN2celebrations/Caron Support of indien – IN2celebrations/Caron Support de onderhavige overeenkomst schendt.

Artikel 12 – Eigendomsrecht

12.1. Alle materialen (waaronder inbegrepen gereedschappen, gebruiksvoorwerpen, versieringen etc.) die verschaft zijn door IN2celebrations/Caron Support ten behoeve van het project/ het evenement, blijven eigendom van – IN2celebrations/Caron Support en haar eventuele leveranciers.

Artikel 13 – Overmacht

13.1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

13.2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat is de verplichtingen na te komen.

13.3. Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die het (verdere) nakomen verhindert, intreedt nadat gebruiker zijn verplichtingen had moeten nakomen.

13.4. Voor zoveel gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 14 – Geheimhouding

14.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

14.2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, gebruiker gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en gebruiker zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is gebruiker niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 15 – Geschillen

15.1. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 16 – Toepasselijk recht

16.1. Op elke overeenkomst tussen gebruiker en de opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 17 – Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

17.1. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

17.2. Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst. Alle rechten voorbehouden

 

 

beidelogos